1. ДОГОВОР ПОМЕЃУ КОРИСНИКОТ И ИДЕАЛ ТРАВЕЛ

Со користење на оваа веб страница , односно услугите кои се наведени, Вие ги прифаќате условите, информациите и известувањата кои се објавени. Доколку не се согласувате со условите не ја користете оваа страница .

2. ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА

ИДЕАЛ ТРАВЕЛ ја почитува Вашата приватност и работи според следните начела: Напоменуваме кога ни се потребни Вашите лични податоци. Ги проследуваме податоците до трето лице давател на услугата која ја резервирате или ја плаќате преку ИДЕАЛ ТРАВЕЛ . Истотака ги користиме Вашите лични податоци за обработка на Вашите барања во рамките на системот на резервации на ИДЕАЛ ТРАВЕЛ и повремено да Ве известиме за новините кои се однесуваат на услугите на ИДЕАЛ ТРАВЕЛ . Заради точноста на Вашите податоци во моментот кога побарувате наша услуга или друга информација Ве молиме да не известите доколку дојде до промени во Вашите лични податоци или доколку погрешно се внесени. Доколку забележите дека ИДЕАЛ ТРАВЕЛ не постапува според овие начела или ако имате било каква друга забелешка на начинот на работење, известете не на idealprevoz@yahoo.com заради итна корекција на евентуалите пропусти односо решавање на проблемнот во што покус рок.

3. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ЛИЧНО, НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ

Оваа веб страница е наменета за корисниците за лична, некомерцијална употреба. Не е дозволено менување, копирање, дистрибуција, прикажување, објавување или на кој било друг начин пренесување и продавање на било која информација, услуга или производ кој е објавен на оваа страница .

4. СОПСТВЕНОСТ НА СОДРЖИНИТЕ

Содржините на оваа веб страница се сопственост на ИДЕАЛ ТРАВЕЛ ДООЕЛ , освен дел од фотографиите кои се користат во комерцијални цели, а на барање на авторот или сопственикот ќе бидат повлечени од страниците (доколку не се постигне друг договор).

5. ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Информациите на оваа страница се сметаат за исправни во моментот на внесување, Сите податоци редовно ќе се прегледуваат, а евентуалните грешки веднаш ќе се о т странуваат. ИДЕАЛ ТРАВЕЛ го задржува правото да ги менува податоците на овие страници без посебно известување.

6. ЗАБРАНЕТО  НЕЛЕГАЛНО КОРИСТЕЊЕ

Со користењето на оваа веб страница се обврзувате добиените информации да не ги користите за забранети нелегални цели и дејствија.

7. ЛИНКОВИ НА СТРАНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Овие страници можат да содржат “линкови” на страници на други фирми и лица. Тие линкови се само за Ваша информација, а ИДЕАЛ ТРАВЕЛ не носи одговорност за точноста на информациите и содржината на тие страници.

8. ПРОМЕНА НА ОВИЕ И ДРУГИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊE

ИДЕАЛ ТРАВЕЛ го задржува правото да ги менува условите за користење на web страниците и другите услови на работење. Промените не се однесуваат на веќе извршените и наплатени резервации.

9. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ИДЕАЛ ТРАВЕЛ НА ОВАА СТРАНИЦА

Веб страницата исклучиво има за цел да помогне на корисниците да се информираат за понудата на услуги преку описите и фотографиите, да се информираат за слободните термини, и да извршат резервација или уплата на бараните услуги. Ве известуваме дека за реализација на трансакциите преку нашите страници морате да бидете полнолетни, и дека ја прифаќате финансиската одговорност за трансакциите кои ги вршите Вие лично или малолетните лица кои се под Ваш назор и можат да ги користат Вашите податоци, како и за вистинитоста и точноста на податоците кои ни ги давате за реализација на резервацијата или финансиската трансакција. Во случај на било каква злоупотреба на оваа страница (внес на лажни резервации или слично) ќе Ви биде оневозможен пристап на ов аа веб страница .

10. ДОПОЛНИТЕЛНИ НАПОМЕНИ

ИДЕАЛ ТРАВЕЛ ќе се труди да ја проверува точноста на податоците на овие страници и да ја проширува својата понуда. ИДЕАЛ ТРАВЕЛ